Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Kalendarz roku szkolnego

Data Okoliczność
01 września 2016r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2016 r. zimowa przerwa świąteczna
30 stycznia – 12 lutego 2017 r. ferie zimowe
13 – 18 kwietnia 2017 r. wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2017r. Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych w szkołach
ponadgimnazjalnych

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

– 04 – 27 maja 2017r. cz. ustna

– 04 – 24 maja 2017r. cz. pisemna

egzamin maturalny:
– część ustna
– część pisemna
23 czerwca 2017r. zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca- 31 sierpnia 2017r. ferie letnie

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2016 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
2. Zimowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2016 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
3. Ferie zimowe
16-29 stycznia 2017 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
23 stycznia – 5 lutego 2017 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
13 – 26 lutego 2017 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.
4. Wiosenna przerwa świąteczna
13-18 kwietnia 2017 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym:
– część humanistyczna
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl

– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego
podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.
6. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 7 i 8 oraz zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)
28 kwietnia 2017 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
5 stycznia 2017 r.
podstawa prawna:
– § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych
27 stycznia 2017 r.
podstawa prawna – § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
9. Egzamin maturalny:
– część ustna
– część pisemna
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.
10. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

a) w okresie zimowym
– etap pisemny
– etap praktyczny
b) w okresie letnim
– etap pisemny
– etap praktyczny
podstawa prawna:
– § 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.
– art.11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 205, poz. 1206.
11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.
12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2017 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
13. Ferie letnie
24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.