Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Koło Szkolnych Profilaktyków

PLAN PRACY

KOŁO SZKOLNYCH PROFILAKTYKÓW PLAN PRACY 2018

Propozycje działań zostały przygotowane przez opiekuna szkolnego koła, pedagoga szkolnego – Marlenę Działabij Drupkę, poddane weryfikacji członkom koła, następnie złażone do akceptacji w planach pracy dyrektorowi szkoły i RP.

            Praca w kole to praca zadaniowa, często praca metodą projektów. Całościowy projekt dzielimy na zadania cząstkowe, rożne zespoły pracują nad rożnymi zadaniami. Dzielimy się na zespoły min:

Zespół redaktorów terenowych ( odpowiedzialny za zebranie informacji w terenie – szkoła, lub środowisko pozaszkolne),

Zespół techniczny – odpowiedzialny z redakcje techniczną gazetki profilaktycznej,

Zespół redaktorów merytorycznych – odpowiedzialny za merytoryczne opracowanie zebranych materiałów,

Zespół graficzny – odpowiada za graficzne opracowanie materiałów, podanie informacji na ulotkach, plakatach

Zespół od wszystkiego, czyli zespół dopinający różne zadania.

Między zespołami istnieje korelacja. Żaden z członków zespołu nie musi być sztywno przywiązany do jednego zadania i jednej roli.


Archiwum


Rok 2017/2018 – ogłaszamy Rokiem wartości w wychowaniu i profilaktyce, czyli nasze działania będą korelacją wartości ze szkolną rolą wychowawczo – profilaktyczną.

Cele:

Nasze cele to szukanie odpowiedzi na postawione pytania. Szukanie odpowiedzi  w działaniach.

 Pytanie o wartości – to pytanie o to, co robimy, do czego dążymy, jak powinnyśmy postępować. Jest to przede wszystkim pytanie o człowieka, o kierunek, w którym ma podążać, o „kompas”, według którego człowiek ma szukać drogi w swoim życiu. „Kompas” ten w różnych religiach i światopoglądach przybierał różne imiona: wola Boża, szczęście, sens[1] (Heisenberg, 1987, s. 269, 270).

Wartości wyznaczają nam kierunki postępowania w życiu, mówią o tym, co uważamy za dobre, a co za złe. Określenia dobry i zły stanowią podstawę naszych wartościowań.

Pytanie o wychowanie i profilaktykę

Każda szkoła, także i nasza staje dziś przed dużym wyzwaniem, jakim jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w przyszłości, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego, w postawionych celach, realizowanych w wyznaczanych zadaniach długofalowych (mi. innymi; statut szkoły, program wychowawczo – profilaktyczny, regulamin mundurowy) oraz krótkofalowych ( roczne programy pracy wychowawczej klas, kalendarz pracy szkoły na rok bieżący, ewaluacja wewnętrzna, priorytety nadzoru pedagogicznego, wewnętrzne i zewnętrzne) staramy się dawać swoim absolwentom podstawy do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych, aktywnego udziału w życiu kulturalnym, gospodarczym i politycznym, a także przygotowywać do uczenia się przez całe życie. Głównym naszym zadaniem staje się, więc przedstawienie dorastającemu człowiekowi uporządkowanej wizji świata, wprowadzenie ładu i porządku do tego, co nas otacza, poprowadzenie go w dorosłość (zgodnie z greckim źródłem, słowo „pedagog” oznaczającym „podążaj za mną”).

            Profilaktyka, rozumiana stricte odnosi się do stosowania różnych środków zapobiegawczych, w celu nie dopuszczenia do wypadków, uszkodzeń, katastrof, itp..

            Profilaktyka przeniesiona w szeroki obszar społeczny, między innymi edukacyjny, to między innymi działania mające na celu zapobiegać pojawianiu się i rozwojowi niekorzystnych zjawisk. Eliminować ewentualnie minimalizować. Ważnym elementem szkolnej profilaktyki jest ochrona jednostki zdrowej. Profilaktyka szkolna to spójne wypracowanie sposobów reakcji na zjawisk społeczne, które oceniamy, jako ryzykowne, szkodliwe, niebezpieczne.

Przedstawione wychowawczo – profilaktyczne cele wpisujące się w definicyjne ujęcie wychowania i profilaktyki wskazują, potrzebę korelowania wartości ze światem szkolnym. Temu będą służyły, zaplanowane w tym roku działania profilaktyczno – wychowawcze.

 

Określenie oraz utożsamienie się z pojęciem: dobry – zły w przeróżnych sytuacjach życia szkolnego i społecznego, to podstawowy cel naszych zadań.

 

Sposób realizacji – Koło Szkolnych profilaktyków

 W roku szkolnym 2016/2017 zebraliśmy informacje na temat preferowanych przez nasza młodzież wartości.

I źródło informacji to materiał zebrany z pracy warsztatowej: Człowiek a wartości: przeprowadzonej przez pedagoga szkolnego – materiał jeszcze do opracowania we wrześniu.

 

II Źródło informacji to materiał wypracowany przez nauczyciela j. niemieckiego p. Martę Kraszewską na lekcjach języka niemieckiego.

We wrześniu wydamy gazetkę wprowadzająca w planowane działania oraz opisująca zebrane w poprzednim roku wartości.

 

  1. Wrzesień/ październik nasi redaktorzy terenowi wyjdą w teren z mikrofonem i kamerą zbiorą informację na temat wartości, ujętych w pojęciu dobry – zły.

Zbadamy obszary z życia szkoły, ponieważ zebrane informacje w postaci filmu będą zaprezentowane społeczności szkolnej w Dniu Edukacji Narodowej.

Spróbujemy tez zbadać różne obszary życia szkolnego w relacji dobry zły wspomagając się rysunkiem uczniów. Tu planowany warsztat pedagoga, który przedstawi świat szkolnych wartości i zbierze materia.

Efekt naszej pracy opublikujemy w listopadowym wydaniu gazetki profilaktycznej.

 

  1. Grudzień, Święta Bożego Narodzenia, zaprosimy młodzież do zwartościowania postaw ucznia, rówieśnika, przyjaciela, kolegi, czyli świat rówieśniczy w obiektywie dobra i zła. Planujemy konkurs na prezentację multimedialną; „ Ja w świecie wartości”.
  2. Styczeń – zebranie danych z przeprowadzonych działań i wydanie kolejnego numeru gazetki profilaktycznej.
  3. Luty – odpoczywamy, ferie.
  4. Marzec – zaprosimy młodzież do zwartościowania postaw rodzic – dziecko. Planowany warsztat pedagoga w klasach I i II; Jak to trudno być rodzicem oraz wywiady, metody niedokończonych zdań, termometr, czy balon. Wnioski i wyniki z przeprowadzonych badań przedstawimy w gazetce profilaktycznej.
  5. Kwiecień – dobry i zły, co my na to wartościując pracownika, człowieka sukcesu. Tu także planujemy konkurs na „Moją biografię sukcesu”. Pozwolimy wybrać się w przyszłość, wymyślić sobie biografię sukcesu, omówić sposoby dochodzenia do dużej kasy·, jeśli się uda zaprosimy tegorocznych maturzystów na przedstawienie; Spotkanie z pracodawcą.
  6. Maj – rozpoczniemy gazetką podsumowująca kwietniowe działania. Przeprowadzimy ewaluację naszych poczynań, czyli krótko ankieta lub inne narzędzie badawcze, które pozwolą nam stwierdzić na ile nasze działania były zauważone, co wniosły w życie szkoły i jak zostały ocenione.
  7. Czerwiec – gazetka z wynikami ewaluacji.

Uwaga!

Symbolami naszych działań praz znakami logo na gazetce profilaktycznej będą: kompas, droga, drogowskazy czy pytanie dobry – zły?

 

Propozycje przedstawił, po konsultacji z członkami opiekun koła Marlena Działabij Drupka

Uczniowie mogą jeszcze zmodyfikować sposób działania w trakcie realizacji zadań.

[1]              WARTOŚCI I ICH ZNACZENIE ISSN 2082 – 7067 1(17)2014  KWARTALNIK NAUKOWY Heisenberg W. (1987), Część i całość. Rozmowy o fizyce atomu, Warszawa.

Nabór 2020/2021

Zostań naszym kadetem!

ważne informacje w zakładce

REKRUTACJA

Zobacz co realizujemy: ***STREFA MUNDUROWA***

btn_informator

wniosek