Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dzieci/wychowanków jest Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Czerwieńsku, tel. 68 3278127 email: sekretariat@lo-czerwiensk.pl
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w liceum możliwy jest pod poprzez adres email: dyrektor@lo-czerwiensk.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
  • Zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania wycieczki klasowej, szkolnej, realizacji procesu edukacyjnego (w tym szkoleń specjalistycznych w klasach mundurowych)
  • niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: dyrektor@lo-czerwiensk.pl, 68 3278127).
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
 • pracownicy liceum (bezpośrdnio odpowiedzialni za realizację przedsięwzięcia)
 • podmioty współpracujące z liceum na podstawie umów powierzenia, porozumień o współpracy w związku z realizacją procesu edukacyjnego
 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 1. Dane osobowe ucznia, jego rodziców/prawnych opiekunów, przetwarzane i przechowywane są na potrzeby związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, odpowiednio:
 • przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 • do czasu wycofania zgody (jeżeli wcześniej taka zgoda była).
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. W każdym czasie posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane, które podaje Pan/Pani jest wymogiem ustawowym.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 

Nabór 2024/2025

Zostań kadetem w OPW

lub klasie policyjnej!

ważne informacje w zakładce

REKRUTACJA

Zobacz co realizujemy: ***FB***

btn_informator

wniosekod 15 maja