Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

WAŻNE INFORMACJE dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

e-mail:   zsczerwiensk@czerwiensk.pl


 

Nabór uczniów do liceum realizowany jest poprzez system naboru elektronicznego Miasta Zielona Góra.


Wybierz odpowiedni dla Ciebie rodzaj szkoły

btn_informatorszkoły licealne

 

podanieo przyjęcie do liceum w klasie mundurowej

 

Uwaga:     Liceum prowadzi postępowanie rekrutacyjne do 10 lipca 2020 r.

do klas profilowanych mundurowych:

klasa wojskowa Informator KW

klasa policyjna Informator KP

klasa pożarnicza Informator KS

Zajęcia edukacyjne obowiązkowe w tych klasach prowadzone są na poziomie ogólnym, a ponad to w ramach zajęć edukacyjnych uzupełniających realizowane są przedmioty specjalistyczne: edukacja wojskowa, edukacja policyjna i edukacja pożarnicza w wymiarze 2 godzin tygodniowo, co daje nie mniej niż 60 godzin w cyklu rocznym oraz nie mniej niż 150 godzin w całym cyklu kształcenia. Edukacja w klasach mundurowych kończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu (zgodnie z wymogami ustawy). Nasz Certyfikat honorowany jest w procesach rekrutacyjnych (np. Akademia Wojsk Lądowych). 

Ofertę edukacyjną klas mundurowych od roku szkolnego 2018/2019 wzbogaciliśmy o dodatkowe zajęcia z zakresu bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo Narodowe.

Realizowany przez Nas od wielu lat  system szkolenia w klasach mundurowych jest analogiczny do realizowanego w ramach Pilotażowego Programu MON dla klas wojskowych (np. podział na zajęcia w szkole i w jednostce). Obecnie trwają prace nad utworzeniem Oddziałów Przygotowania Wojskowego objętych patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.


WAŻNE: Dla uczniów, którzy nie mogą podjąć ostatecznej decyzji o wyborze klasy mundurowej realizować będziemy tzw.

klasę językowo-informatyczną

Uczniowie tej klasy nie są zobowiązani do noszenia umundurowania. 

 


 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Tu znajdziesz wszystkie informacje o naborze na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych. Zamieściliśmy dla Ciebie do pobrania dodatkowe dokumenty, które możesz wypełnić i dostarczyć do szkoły. .

Pliki do pobrania:

Karta pomocnicza

Wykaz dokumentów pot. kryteria uzupełniające

Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kanadydata

Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym od roku 2018

W  A  Ż  N  E     T  E  R  M  I  N  Y

15 czerwca – 10 lipca 2020 r. szkoły przyjmują wnioski
26 czerwca – 10 lipca 2020 r. uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
31 lipca – 04 sierpnia 2020 r. szkoły przyjmują świadectwa i zaświadczenia o egzaminach zewnętrznych
12 sierpnia 2020 r. szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
13 sierpnia – 18 sierpnia 2020 r. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole
19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00 szkoły ogłaszają listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o wolnych miejscach

*Komisja rekrutacyjna przy rekrutacji uwzględnia  kryteria ustawowe przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do klasy pierwszej oraz kryteria wewnętrzne dodatkowe dostosowane do profili kształcenia.