Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

WAŻNE INFORMACJE dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

e-mail:   zsczerwiensk@czerwiensk.pl

Uwaga: Dodatkowy termin egzaminu sprawnościowego:  22 czerwca 2022 r. w godz. 10.00-12.00 (wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testów, ćwiczeń).

Po złożeniu wniosku w systemie elektronicznego naboru do sekretariatu szkoły należy dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek. W terminie 1-3 dni po dostarczeniu administrator dokona potwierdzenia w systemie elektronicznym. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej prosimy je dostarczyć do sekretariatu szkoły celem dołączenia do dokumentacji rekrutacyjnej.


UWAGA: KLASA WOJSKOWA – prowadzimy nabór do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

pod patronatem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Warszawie

Termin rekrutacji: od 16 maja do 31 maja 2022 roku godz. 15.00. (ilość miejsc ograniczona ustawowo)

Informator OPW: OPW 2022 OPW

W ramach rekrutacji do oddziału przygotowania wojskowego kandydat zdaje egzamin ze sprawności fizycznej:

OPIS ĆWICZEŃ OPW 2022

Termin egzaminu sprawnościowego:  8 czerwca 2022 r. w godz. 10.00-12.00 (wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testów, ćwiczeń).

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie dodatkowego terminu egzaminu sprawnościowego.

Przykładowy wzór zaświadczenia:

ZAŚWIADCZENIE


Nabór uczniów do liceum realizowany jest poprzez system naboru elektronicznego Miasta Zielona Góra.


Wybierz odpowiedni dla Ciebie rodzaj szkoły

btn_informatorszkoły licealne

 

podanieo przyjęcie do liceum w klasie mundurowej

 

Uwaga:     Liceum prowadzi postępowanie rekrutacyjne do 21 czerwca 2022 roku godz.15.00.

do klas profilowanych mundurowych:

klasa policyjna

klasa pożarnicza

Zajęcia edukacyjne obowiązkowe w tych klasach prowadzone są na poziomie ogólnym, a ponad to w ramach zajęć edukacyjnych uzupełniających i dodatkowych realizowane są przedmioty specjalistyczne: przygotowanie wojskowe, edukacja policyjna i edukacja pożarnicza w wymiarze 2 godzin tygodniowo, co daje nie mniej niż 60 godzin w cyklu rocznym oraz nie mniej niż 150 godzin w całym cyklu kształcenia. Edukacja w klasach mundurowych kończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu (zgodnie z wymogami ustawy). Nasz Certyfikat honorowany jest w procesach rekrutacyjnych (np. Akademia Wojsk Lądowych). 

Ofertę edukacyjną klas mundurowych od roku szkolnego 2018/2019 wzbogaciliśmy o dodatkowe zajęcia z zakresu bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo Narodowe.

Realizowany przez Nas od wielu lat  system szkolenia w klasach mundurowych jest analogiczny do realizowanego w ramach Pilotażowego Programu MON dla klas wojskowych (np. podział na zajęcia w szkole i w jednostce). Od września 2020 roku prowadzimy Oddział Przygotowania Wojskowego objęty patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.


 *Komisja rekrutacyjna przy rekrutacji uwzględnia  kryteria ustawowe przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do klasy pierwszej oraz kryteria wewnętrzne dodatkowe dostosowane do profili kształcenia.