Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

WAŻNE INFORMACJE dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

e-mail:   zsczerwiensk@czerwiensk.pl

Po złożeniu wniosku w systemie elektronicznego naboru do sekretariatu szkoły należy dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek. W terminie 1-3 dni po dostarczeniu administrator dokona potwierdzenia w systemie elektronicznym. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej prosimy je dostarczyć do sekretariatu szkoły celem dołączenia do dokumentacji rekrutacyjnej.


UWAGA: prowadzimy nabór do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO – klasa wojskowa

pod patronatem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Warszawie  OPW opis funkcjonowania

Termin rekrutacji: od 15 maja do 29 maja 2024 roku godz. 15.00. (ilość miejsc ograniczona ustawowo)

Informator OPW: Informator OPW 2024

W ramach rekrutacji do oddziału przygotowania wojskowego kandydat zdaje egzamin ze sprawności fizycznej:

 OPIS ĆWICZEŃ OPW

Termin egzaminu sprawnościowego (dodatkowy termin):  10 czerwca 2024 r. godz. 11.00 (wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testów, ćwiczeń).

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie dodatkowego terminu egzaminu sprawnościowego.

Przykładowy wzór zaświadczenia:

ZAŚWIADCZENIE


Nabór uczniów do liceum realizowany jest poprzez system naboru elektronicznego Miasta Zielona Góra.


Wybierz odpowiedni dla Ciebie rodzaj klasy

btn_informatorszkoły licealne

 

podanieo przyjęcie do liceum w klasie mundurowej

 

Uwaga:     Liceum prowadzi postępowanie rekrutacyjne do 21 czerwca 2024 roku godz.15.00.

do klas profilowanych mundurowych:

klasa policyjna

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tych klasach prowadzone są na poziomie ogólnym, a ponad to w ramach zajęć edukacyjnych uzupełniających i dodatkowych realizowane są przedmioty specjalistyczne: przygotowanie wojskowe, edukacja policyjna w wymiarze 2 godzin tygodniowo, co daje nie mniej niż 60 godzin w cyklu rocznym oraz nie mniej niż 150 godzin w całym cyklu kształcenia (dla OPW zwiększona ustawowo liczba godzin).


Edukacja w klasach mundurowych kończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu (zgodnie z wymogami ustawy). Zaświadczenie ukończenia szkolenia w OPW honorowane jest w procesach rekrutacyjnych (np. Akademia Wojsk Lądowych) do służby wojskowej i szkół wojskowych.

Ofertę edukacyjną klas mundurowych od roku szkolnego 2018/2019 wzbogaciliśmy o dodatkowe zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo Narodowe.

Od 1 września 2020 roku prowadzimy Oddział Przygotowania Wojskowego objęty patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program szkolenia w OPW realizowany jest w ramach zajęć w szkole i jednostce wojskowej z uwzględnieniem poziomu szkolenia (klasy).


 *Komisja rekrutacyjna przy rekrutacji uwzględnia  kryteria ustawowe przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do klasy pierwszej oraz kryteria wewnętrzne dodatkowe dostosowane do profili kształcenia.

Nabór 2024/2025

Zostań kadetem w OPW

lub klasie policyjnej!

ważne informacje w zakładce

REKRUTACJA

Zobacz co realizujemy: ***FB***

btn_informator

wniosekod 15 maja