Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Małgorzata Jóźwiak- przewodnicząca

nr konta Rady Rodziców w BZWBK

16 1090 1535 0000 0001 2271 4538

Wpłata na Radę Rodziców wynosi 30 zł. rocznie

Zapraszam klasowe Rady Rodziców oraz wszystkich zainteresowanych rodziców na spotkanie Rady Rodzicow z dyrektorem po zebraniach klasowych w gabinecie dyrektora

SPOTKANIA Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
poniedziałek godzina 17.00

Termin

Temat

09.09.2019r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WZO, PZO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły

21.10.2019r.

 

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach: uzyskanych ocenach, frekwencji na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, problemach wychowawczych i pedagogicznych.
09.12.2019r. Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o ocenach uzyskanych w I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania lub nieklasyfikowaniem. Spotkanie dyrektora z radą rodziców
10.02.2020r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze według potrzeb
16.03.2020 Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach (wszystkie klasy)

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów klas 3 o przewidywanych ocenach rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.

18.05.2020r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.
  1. W każdej sytuacji nauczyciel czeka na rodzica po wcześniejszym umówieniu spotkania.
  2. Rodzic zobowiązany jest do kontrolowania dziennika elektronicznego co najmniej raz w tygodniu.
  3. Rodzic zobowiązany jest do kontaktów z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.